Laborables de 9:00h a 18:00h | 93 792 20 36 | contact@item.host

CONTRACTE I CONDICIONS D'ÚS

El següent document té com a objectiu detallar les condicions genèriques a les que està sotmesa la contractació de qualsevol dels serveis publicitats en aquesta mateixa web.

Itemhost és una marca comercial propietat d'Itemvirtual SLU, entitat jurídica que subscriu aquest contracte.

Itemvirtual SLU es reserva el dret d’acceptació de qualsevol sol·licitud de servei per part del client. Tanmateix informarà al client per correu electrònic de les raons de la no acceptació.

CLÀUSULES:

Objecte principal

El present contracte té com a objectiu regular les condicions a les quals el client està subjecte si ha contractat qualsevol dels productes d'Itemhost, així com també fixar les condicions de pagament.

Entrada en vigor i durada

Aquest contracte entrarà en vigor el mateix dia de la formalització, o sigui quan Itemvirtual SLU notifiqui l’alta del servei, tan si ha estat contractat mitjançant aquesta pàgina web o utilitzant el correu electrònic habitual.

Tots els productes es contracten en períodes anuals sempre que no d'indiqui el contrari, encara que el seu pagament sigui desglossat en quotes. Itemvirtual SLU notificarà la caducitat del contracte amb 30 dies d’antelació, aquesta notificació no és vinculant. El contracte serà renovat automàticament un cop arribada la data de finalització, sempre que el client no hagi indicat el contrari utilitzant el correu electrònic autoritzat. Sense perjudici de les causes legals de resolució de contractes, Itemvirtual SLU es reserva el dret d'acabar de forma anticipada el contracte amb el client i per tant desposseir del producte contractat, si el client no compleix amb les obligacions estipulades en aquest contracte.

Modificacions del contracte

Itemvirtual SLU podrà en tot moment fer modificacions dels termes d'aquest contracte si ho comunica al client amb almenys 30 dies d'antelació. S'entén que el client accepta les modificacions si passat aquest període continua utilitzant els serveis contractats.

Obligacions d'Itemvirtual SLU

Itemvirtual SLU es compromet a complir les següents condicions un cop el s'hagi formalitzat el contracte amb el client:

 • Oferir una disponibilitat de connectivitat del 99,7% anual utilitzant tots els medis que tingui disponibles.
  
Els servidors d’Itemhost estan allotjats en centres de dades d’alt rendiment i amb una connectivitat a Internet continuada, malgrat això no podem garantir que la disponibilitat del servei sigui ininterrompuda durant la vigència del contracte a causa del diferents factors que intervenen, com averies en equips intermedis, en proveïdors d’Internet, nodes d'accés, etc.
  
En molts casos el/s domini/s del client comparteix màquina amb altres dominis, és per això que es poden produir problemes tècnics imputables a tercers, dels quals Itemvirtual SLU no es responsabilitza.
 • Vetllar pel correcte ús del servidor o servidors on resideix el hosting on està allotjat el client. 
Per tant el client renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat, contractual o extracontextual, danys i prejudicis a Itemvirtual SLU per possibles errors, lentitud o problemes en l'accés al servei contractat.
 • Disposar d’un servei de backup dels servidor que permeti la recuperació de totes les dades, però en cap cas es responsabilitza de la pèrdua o eliminació accidental de dades. Tampoc es responsabilitza de la recuperació total de les dades. L’ús del backup és exclusiu per Itemvirtual SLU, si el client sol·licita la recuperació d’alguna dada perduda degut a un problema extern al funcionament del servidor, Itemvirtual SLU facturarà la tasca de recuperació segons el preu d’hora vigent.
 • Cedir la responsabilitat del material allotjat al client, de manera que Itemvirtual SLU no es fa responsable de cap manera (ni directa ni subsidiària) de qualsevol dany directe o indirecte que el client pugui ocasionar a tercers.
 • Mantenir els servidors actualitzats. Les actualitzacions del sistema poden requerir actuacions per part del client, ja sigui en millores en el seu codi o canvis en els paràmetres de configuració. Les actualitzacions són imprescindibles per garantir la seguretat del servidor i les dades allotjades.
 • Mantenir la comunicació amb el client a través de correu electrònic segons l’adreça que el client ha proporcionat durant l’alta del servei. Itemvirtual SLU s’exonera de tota responsabilitat de les conseqüències per la falta d’operativitat del correu electrònic proporcionat pel client.
 • A respectar la propietat del domini a favor del client, sempre i quan el client es trobi al dia amb els pagaments de qualsevol dels productes que hagi contractat amb Itemvirtual SLU. Si el client detecta una informació incorrecte en la propietat del domini podrà demanar la seva actualització mitjançant correu electrònic a l’adreça habitual.

Obligacions del client

Itemvirtual SLU proporciona serveis a diferents clients, i té la responsabilitat de proporcionar a cada un d'ells els millors possibles. Les normes han estat establertes per assegurar que aquestes obligacions es podran complir. El client es compromet a complir aquestes normes. L'incompliment d'alguna d'aquestes clàusules per part del client provocarà la resolució del contracte per part d’Itemvirtual SLU sense que el client tingui dret a fer qualsevol reclamació.

Es prohibeix l'ús del pla d’allotjament contrari a la bona fe i, en particular:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixin els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d'Itemvirtual SLU, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • La publicació de cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • La utilització del correu del servidor i de les adreces de correu electrònic amb fins de spamming (enviament de correu massiu no desitjat) així com del mailbombing (enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar un servidor) o qualsevol altra activitat considerada il·lícita.

Mitjançant la contractació d'aquest servei, el client es compromet a:

 • Guardar una còpia de seguretat de la informació que publica en els servidors d'Itemvirtual SLU.
 • Vigilar el volum de transferència de dades, per a tal fi, el client disposa d'un panell de control amb la informació del consum actualitzat diàriament on apareix el cabal acumulat mensualment. Aquesta no haurà de superar la tassa contractada.
 • Vigilar l'espai en disc utilitzat i la resta de recursos. Cada producte té unes característiques i recursos disponibles, el client té l’obligació d'estar-ne al corrent. Per a tal fi, el client disposa d'un panell de control amb la informació de la quota en disc. Si el client no respecte l’ús d’espai contractat i s’excedeix se li notificarà mitjançant correu electrònic, si el client no accedeix a reduir espai Itemvirtual SLU emprendrà mesures que poden anar des de l’ampliació del seu servei contractat a un pla superior i la facturació a la suspensió del servei.
 • Mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça de correu electrònic de les notificacions. Aquesta adreça proporcionada durant l’alta del contracte és usada per Itemvirtual SLU per a qualsevol de les comunicacions, avisos de renovacions, factures, alertes o incidències.
 • Responsabilitzar-se del contingut publicat en el seu allotjament. El client és l’únic responsable sobre el contingut allotjat en el seu hosting, si aquest infringeix les condicions d’ús o fins i tot la llei haurà de respondre sobre ell.
 • Mantenir actualitzades les pàgines webs o gestors de continguts. La actualització de les pàgines webs és imprescindible per garantir la seguretat del web i del servidor. Itemvirtual SLU por arribar a suspendre el servei cautelarment si considera que el client allotja aplicacions insegures o obsoletes que poden posar en risc el servidor.

Preus

Per tal d'utilitzar el servei el client haurà d'abonar a Itemvirtual SLU la quota anual segons les tarifes vigents que figurin al web de itemhost.es (IVA no inclòs).

Les tarifes corresponent a allotjaments no inclouen tasques de migració o instal·lació. Si el client necessitara els serveis d’intal·lació d’aplicacions o migració de dades provinents d’altres servidors aquests es facturarien apart.

Les tarifes podran ser revisades per Itemvirtual SLU en el transcurs del contracte, si es produïssin, Itemvirtual SLU avisarà al client 30 dies abans de la seva aplicació, però respectarà el compliment del contracte segons la tarifa vigent durant la seva contractació/renovació fins a la seva caducitat. Un cop renovat se li aplicarà la nova tarifa. Si el client no està d’acord pot rescindir el contracte en qualsevol moment.

Condicions de pagament

 • El client haurà de fer servir el mètode de pagament escollit durant la contractació, Itemvirtual SLU podrà canviar la modalitat de pagament en el transcurs del contracte. Si el client no estigues d’acord podrà rescindir el contracte en qualsevol moment.
 • El mètode de pagament per domiciliació bancària pot produir devolucions per motius imputables al client com la falta de saldo o el canvi de número de compte sense previ avís. Itemivirtual SLU es reserva el dret a cobrar despeses de devolució per cobrir comissions bancàries i la gestió de l’impagament. L’import no superarà els 10€.
 • Condicions SEPA, les domiciliacions bancàries requereixen l’acceptació per escrit per part del client segon el compliment de la normativa SEPA, aquest document no ha estat proporcionat per Itemvirtual SLU per la dificultat que implica la seva conservació i per que el format digital no ha estat homologat, tot i això el nostre acord radica en la prestació del servei contractat i una devolució de l’import implicaria la suspensió del servei i les conseqüències citades en el següent punt.
 • Itemvirtual SLU es reserva el dret a suspendre temporalment els serveis contractats en cas de no rebre el cobrament d'una factura, incloses els d'excessos de recursos. En cas d’impagament Itemvirtual SLU enviarà al client una nova factura amb despeses de devolució i les condicions de regulació, aquestes inclouran dates, en el cas que el client incompleixi les dates Itemvirtual SLU considerarà que el client no vol renovar el servei, serà donat de baixa i totes les seves dades eliminades. En el cas de la renovació d’un domini perdrà la propietat del mateix.
 • Jurisdicció

  Per a la resolució de qualsevol litigi que pugui derivar-se del present contracte, seran competents els tribunals i jutjats de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

  El fet de no llegir o ignorar aquest contracte no eximeix del seu compliment.